Disclaimer

Home / Disclaimer

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door Miezaan verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar
voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Miezaan streeft er voorts naar om deze
website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van
(onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog
steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder
moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor
de keuze – en het gebruik van de informatie.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze
website bezocht kan worden, zijn niet door Miezaan ingericht en worden ook niet door Miezaan onderhouden.

Miezaan aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website
en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen
of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website
verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder
voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het
gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Miezaan.