Privacyverklaring

Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring Miezaan

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Miezaan aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Miezaan is statutair gevestigd te Kinderhuissingel 24, (2013 AS) Haarlem, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 66248515 en draagt de naam Miezaan BV. Miezaan is per e-mail te bereiken via info@miezaan.nl en telefonisch via 0644630771 en 0642766015.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Miezaan omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Miezaan aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Miezaan valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Miezaan behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2022.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn van belang om de juiste zorg te kunnen bieden aan cliënten. Door middel van de informatie uit de wachtlijst van gemeenten en andere hulpverleningsinstanties verkrijgt Miezaan uw persoonsgegevens. Dit zijn: contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres), leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gegevens met betrekking tot het paspoort/identiteitsbewijs, gegevens over dienstverband, het inkomen, beroep, werkgever, gegevens over de financiële situatie, vermogen (en eventuele schulden), gegevens over de huidige financiële producten (bankrekening of verzekeringen) en bijzondere gegevens (gezondheid).

De persoonsgegevens worden voor een termijn van vijf (5 jaar) opgeslagen.

Rechtsgrond 

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: de toestemming van de persoons/ bezoeker is van belang voor het verwerken van de persoonsgegevens. Zonder deze persoonsgegevens is het voor Miezaan niet mogelijk om de juiste zorg te kunnen bieden aan de cliënten.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Miezaan verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van de cliënt worden verkregen tijdens een ontmoeting of een gesprek. Op het moment dat er sprake is van een opname van een cliënt door Miezaan, kunnen er team-, cliënt-, en dagrapportage worden gemaakt. Hierin wordt de gezondheid, gedrag, medicatie van de cliënt besproken. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens 

Indien Miezaan bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven en kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Miezaan hanteert deze categorieën om de juiste zorg te kunnen bieden aan haar cliënten.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Miezaan: www.miezaan.nl. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Miezaan. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Miezaan is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Miezaan raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan
op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Miezaan zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Miezaan verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Miezaan.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Miezaan op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging 

Miezaan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast maakt Miezaan gebruik van Protonmail en Antagonist waardoor het mailcontact met betrekking tot cliënt gegevens uitsluitend verloopt via een versleutelde netwerkverbinding of indien nodig via encryptie. Tenslotte maakt Miezaan voor interne berichtgeving en rapportages gebruik van het systeem Nedap ONS (ISO Norm 27001 & NEN 7510). Het opvragen van deze certificaten is mogelijk via administratie@miezaan.nl. Miezaan heeft een functionaris gegevensbeheer aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij is te bereiken via e-mail: a.vanharten@miezaan.nl. 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan administratie@miezaan.nl
Indien u een klacht wilt indienen over Miezaan met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

De klachtenregeling over de geboden zorg kunt u vinden op de website van Miezaan. Miezaan is aangemeld bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg, waar een klacht kan worden ingediend, als u en Miezaan er onderling niet uitkomen.