Als ervaren zorgprofessionals hebben wij in veel keukens mee mogen kijken bij verschillende zorgaanbieders. In de bestaande vormen van hulpverlening hebben wij gezien dat de voortgang van een begeleidingstraject vaak niet SMART is geformuleerd. Met als gevolg dat de begeleider, cliënt en gemeente geen duidelijkheid hebben omtrent voortgang en doorstroom mogelijkheden. Miezaan wil outreachend en onderscheidend zijn naar cliënten en samenwerkingspartners. Daarom werkt Miezaan met een ‘tijdsgebonden begeleidingstraject’. Dit houdt in dat wij van binnenkomst tot en met het vertrek van een bewoner een concreet en specifiek tijdspad hanteren bestaande uit verschillende fases. Elke fase binnen dit tijdsgebonden traject kent een beginfase maar ook een duidelijke eindfase.

Concreet houdt dit in dat wij starten met een korte observatiefase, waarna bepaald wordt binnen hoeveel fases wij met de cliënt de doelen behaald willen hebben. Elke fase wordt beëindigd met een evaluatiegesprek waarin resultaten en voortgang inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van het evaluatiegesprek vindt er doorstroom naar de volgende fase plaats of wordt het traject waar nodig aangepast.
Door de begeleidingstrajecten duidelijk en kort uit te schrijven realiseren wij een constante doorstroom van cliënten van hulpvraag naar zelfredzaamheid. Wij zijn ervan overtuigt dat onze werkwijze kan voorzien in het terugbrengen van wachtlijsten zonder in te leveren op zorg. Deze werkwijze is kostenbesparend en biedt uitkomst voor de lange termijn. Dus ook duurzaam.